Commit graph

29 commits

Author SHA1 Message Date
Mathijs Lermer 7c62bd29e0 sitemap update 2023-12-29 23:29:31 +01:00
Mathijs Lermer 0710b2755c Mastodon verification zonder link 2023-12-29 23:13:45 +01:00
Mathijs Lermer c77a39923e Title korter 2023-12-19 20:29:12 +01:00
Mathijs Lermer c359724c1e Omschijving website aangepast 2023-12-19 20:22:21 +01:00
Mathijs Lermer 6ea8edbb98 Toegevoegd: Facebook 2023-12-18 22:25:27 +01:00
Mathijs Lermer 20beeb1cfe data-ackee-opts='{ "detailed": true }' 2023-08-29 18:49:33 +02:00
Mathijs Lermer 06d57854e6 Toegevoegd: Ackee 2023-08-23 21:53:24 +02:00
Mathijs Lermer 9294a20c0f revert fd02bbbccb
revert matrix naar url sceme
2023-08-20 17:30:05 +02:00
Mathijs Lermer fd02bbbccb matrix naar url sceme 2023-08-20 17:27:19 +02:00
Mathijs Lermer 5ec3689cb9 Twitter => X 2023-08-09 21:21:44 +02:00
Mathijs Lermer 6d0aebf02c Footer link fix 2023-08-08 08:33:57 +02:00
Mathijs Lermer 6e123959d9 Accout naam 2023-08-06 17:18:39 +02:00
Mathijs Lermer fde33d5616 Service namen Bold 2023-08-06 17:18:14 +02:00
Mathijs Lermer 2bd4a4018e Toegevoegd: Uptime Kuma 2023-08-05 11:31:08 +02:00
Mathijs Lermer 9821b4f81c Toegevoegd: Forgejo 2023-08-05 11:29:42 +02:00
Mathijs Lermer 86cb4de534 Mastodon verwijderd van Footer 2023-08-05 10:44:19 +02:00
Mathijs Lermer 3f898a2b14 Toegevoegd: Paypal kop 2023-08-05 10:40:07 +02:00
Lermer bf3de2a8d7 @mathijs@feddit.nl 2023-06-22 12:28:22 +02:00
Lermer d0cff28b9b Toegevoegd: Lemmy 2023-06-22 08:23:53 +02:00
Mathijs Lermer c014457ddf kortere links 2023-06-21 07:45:52 +02:00
Mathijs Lermer 2e29422bdc contact 2023-06-21 07:45:07 +02:00
Mathijs Lermer 7d4fb361ba twitter icon fix 2023-06-20 19:31:42 +02:00
Mathijs Lermer e798e6a296 grote iconen in knoppen 2023-06-20 19:26:35 +02:00
Mathijs Lermer 001ddf5728 Trein achtergrond 2023-06-19 21:42:03 +02:00
Mathijs Lermer b91eec0224 id op tweede regel 2023-06-19 21:03:32 +02:00
Mathijs Lermer 04a0c4e766 Toegevoegd: Sociale media en iconen 2023-06-15 21:37:31 +02:00
Mathijs Lermer 98a0fb6bed .html verwijderen 2023-06-15 21:17:21 +02:00
Mathijs Lermer 535afa6d02 Hoofdletter 2023-06-11 15:01:24 +02:00
Mathijs Lermer 5a4670e31a toegevoegd: contact pagina 2023-06-11 14:52:52 +02:00