Commit Graph

26 Commits (55aa9bf6878edb7c4986c075daee7b201c3af478)

Author SHA1 Message Date
Mathijs Lermer 55aa9bf687 js fix 2023-01-16 20:24:04 +01:00
Mathijs Lermer 334e398852 knop fix 2023-01-16 20:20:29 +01:00
Mathijs Lermer 993279b76d knop update 2023-01-16 19:28:18 +01:00
Mathijs Lermer 1485b46633 Logo -> link 2023-01-16 19:06:44 +01:00
Mathijs Lermer 3ddf5b6e23 no index 404 page 2023-01-15 17:29:08 +01:00
Mathijs Lermer a8a53f6579 SEO 2023-01-15 17:28:18 +01:00
Mathijs Lermer 2997362d52 Toegeoegd: robots.txt 2023-01-15 17:28:12 +01:00
Mathijs Lermer 45a927a951 Toegevoegd: width+ height bij afb 2023-01-15 17:16:03 +01:00
Mathijs Lermer 29ba32ffeb update 2023-01-15 17:01:39 +01:00
Mathijs Lermer 74311233cb update 2023-01-15 16:44:57 +01:00
Mathijs Lermer f2bf5c4714 Toegevoegd 404 pagina 2023-01-15 16:44:28 +01:00
Mathijs Lermer b8f234bd95 Toegevoegd: .htacces 2023-01-15 16:43:44 +01:00
Mathijs Lermer a4a54ac69a Toegevoegd: 404 pagine 2023-01-15 16:43:00 +01:00
Mathijs Lermer e6646563ae Meer ruimte 2023-01-11 17:18:11 +01:00
Mathijs Lermer 732d49d720 update 2023-01-11 17:16:42 +01:00
Mathijs Lermer 0f0162c9bc white naar: #D2E0F0 2023-01-08 14:34:02 +01:00
Mathijs Lermer a839f1e972 Kleur achtergrond mobielemenu aangepast 2023-01-08 13:27:17 +01:00
Mathijs Lermer 57d3fa1af6 Fix font awsome menu knopje 2023-01-08 13:02:19 +01:00
Mathijs Lermer 5f70e11095 Toegevoegd: CV versie 2023-01-08 2023-01-08 12:59:35 +01:00
Mathijs Lermer 15c1dd0dc2 Toegevoegd: Font-Awesome versie 6.2.1 2023-01-08 12:55:33 +01:00
Mathijs Lermer 97713f97d3 Toegeoegd: Font Titillium_Web 2023-01-08 12:53:35 +01:00
Mathijs Lermer 162adb2f25 Toegevoegd: Font Roboto 2023-01-08 12:53:13 +01:00
Mathijs Lermer 2bd926b7a6 Toegevoegd: mrl.css 2023-01-08 12:52:20 +01:00
Mathijs Lermer d84809730f Toegevoegd: Afbeeldingen 2023-01-08 12:51:50 +01:00
Mathijs Lermer f04422da29 Toegevoegd: Index.html 2023-01-08 12:50:53 +01:00
root 9e3ab263ac first commit 2023-01-08 12:38:44 +01:00